Trường THCS Ninh Phúc

THCSNP: Home Tổ chức đoàn thể Đảng bộ Nhà trường quy che lam viec cua chi bo

THỜI GIAN LÀ VÀNG

TÌM KIẾM

Thăm dò ý kiến

Để nâng cao chất lượng dạy và học của trường thì cần sự cố gắng của:
 

Tra cứu từ điển

quy che lam viec cua chi bo

In PDF.
                                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     CHI ỦY CHI BỘ  THCS                                                 
                     ********
                                                            QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
 
            Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
            Căn cứ Quyết định 97-QĐ/TW ngày 22-03-2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp.
            Căn cứ Quyết định 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng.
 
Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và phát huy vai trò của đồng chí bí thư, chi bộ  trườngTHCS xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:
1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
1.1. Chức năng
Chi bộ trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở trong nhà trường.
1.2. Nhiệm vụ
1.2.1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
- Chi bộ có kế hoạch tổ chức truyền đạt đến các đảng viên, cán bộ công chức  mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của nhà trường,trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ viên chức trong nhà trường.
- Chi bộ hướng dẫn kiểm tra và tổ chức việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành,  của trường cho đảng viên, cán bộ  trong đơn vị.
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên, cán bộ viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham nhũng, chống trù dập ức hiếp quần chúng.
1.2.2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh chính trị, quốc phòng
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị do hiệu trưởng chuẩn bị.
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia.
- Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.
1.2.3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ
- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định của ngành. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc thẩm quyền cấp trên.
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của đơn vị.
- Chi bộ và chi uỷ nhận xét, đánh giá và ra nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển... đối với các đồng chí lãnh đạo là tổ trưởng chuyên môn và các chức danh cán bộ khác do Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm.
1.2.4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
- Chi bộ lãnh đạo Công đoàn , Chi đoàn, Liên đội  xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.
- Chi bộ giao cho chi uỷ chịu trách nhiệm duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị.
1.2.5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng
- Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ.
- Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng của các đảng viên trong chi bộ.
- Chi bộ có trách nhiệm đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể theo chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị.
- Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng, chú trọng phát triển đảng trong lực lượng cán bộ trẻ và đội ngũ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Chi bộ thực hiện quyền được đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.
- Chi bộ quyết định triệu tập Đại hội toàn thể và Hội nghị giữa nhiệm kỳ của chi bộ viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.
- Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.
2. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
2.1. Chi uỷ
- Chi uỷ thay mặt chi bộ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác của đơn vị. Mọi chủ trương, công tác lớn của đơn vị đều phải được chi uỷ thảo luận, ra nghị quyết và lãnh đạo thực hiện.
- Chi uỷ lãnh đạo công tác của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, bằng vai trò của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên. Trách nhiệm của đơn vị và các đoàn thể quần chúng là cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ để triển khai thực hiện, đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của chi uỷ. Chi uỷ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong đơn vị.
- Chi uỷ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần trước phiên họp thường kỳ của chi bộ. Khi cần thiết có thể triệu tập họp Chi uỷ đột xuất.
2.2. Bí thư, Phó Bí thư
- Bí thư là người phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của chi bộ, chủ trì các hội nghị của chi uỷ và chi bộ. Bí thư được quyền quyết định các công việc đột xuất giữa hai kỳ họp của chi uỷ và báo cáo cho chi uỷ trong phiên họp gần nhất.
- Phó Bí thư phụ trách phần công việc được chi uỷ phân công. Phó Bí thư được quyền thay Bí thư giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng hoặc được Bí thư uỷ quyền. Phó Bí thư được quyền ký tất cả các văn bản của chi ủy và chi bộ khi bí thư uỷ quyền.
2.3. Chi ủy viên
- Chi ủy viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được chi ủy phân công; tham gia đầy đủ các buổi họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung công việc của chi ủy.
- Chi ủy viên có trách nhiệm đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; có trách nhiệm thông tin, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của chi ủy và Đảng ủy cấp trên đến mỗi đảng viên.
- Chi ủy viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi ủy, chi bộ và đơn vị; được quyền chất vấn hoạt động của chi ủy và chi bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ.
3. QUAN HỆ CỦA CHI UỶ VỚI  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
- Trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa chi ủy và hiệu trưởng là mối quan hệ về trách nhiệm trên nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nhằm phát huy vai trò của mỗi người, mỗi tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi uỷ thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thủ trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở các nghị quyết của chi ủy, chi bộ về những chủ trương, biện pháp công tác lớn.
- Chi uỷ đảm bảo và tạo điều kiện để thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được nhà trường giao.  Thủ trưởng đơn vị thường xuyên báo cáo với chi uỷ và chi bộ tình hình thực hiện các mặt công tác, những chủ trương nhiệm vụ sắp đến của đơn vị. Chi uỷ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo thực hiện.
-  Thủ trưởng đơn vị đảm bảo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, tài chính, cán bộ... để chi uỷ thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ đối với mọi hoạt động của đơn vị.
- Khi có công việc đột xuất quan trọng phải giải quyết ngay, thủ trưởng đơn vị trao đổi thống nhất với chi uỷ để tổ chức thực hiện và báo cáo với chi bộ trong phiên họp gần nhất.
- Chi uỷ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ  xã Ninh Phúc , Chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Quy chế này được phổ biến đến các đồng chí đảng viên, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong chi bộ để tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, chi bộ tiếp tục rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.
                                                                                      Ninh Phúc, ngày 12 tháng 8 năm 2011
                                                                                                                        Bí thư
 
 
 
                                                                                                                                               Vũ Quang Vinh
 
                                                                                                                     
 

Bài viết đã đăng:

 

ĐĂNG NHẬP

           

THÔNG BÁO MỚI

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên

   năm học 2011 - 2012

      6 7 8 9
   
  I
   
   
  Điều kiện tuyển sinh

  STT
  Nội dung Chia theo khối lớp
  Tốt nghiệp TH Tốt nghiệp TH Tốt nghiệp TH Tốt nghiệp TH
   
  II
   
  Chương trình giáo dục mà trung tâm tuân thủ Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT
   
  III
  Yêu cầu phối hợp giữa trung tâm và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên Thường xuyên Thường xuyên Thường xuyên Thường xuyên
   
   
  IV
   
  Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học viên (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)
  Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ
   
  V
  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở trung tâm Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo
   
  VI
  Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của trung tâm Tốt Tốt Tốt Tốt
   
  VII
  Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được Khá Khá Khá Khá
  VIII Khả năng học tập tiếp tục của học viên Tốt Tốt Tốt Tốt


 2.    Phòng giáo dục và đào tạo TP Ninh Bình
     Trường THCS Ninh Phúc                             
   
  Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
  của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2011 -2012

  STT
  Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  
   
   
   
   
   
  Ghi chú
  Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)  
  TS
   
  ThS ĐH TCCN  
  Dưới TCCN
    Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 31 30 1     17 10 5    
  I Giáo viên 24 24       15 8 1    
    Trong đó số giáo viên dạy môn:                    
  1 Toán 5 5                
  2 3 3                
  3 Hóa 0 0                
  4 Sinh 2 2                
    Công nghệ 0 0                
    Văn 6 6                
  5 Sử 1 1                
    Điạn 1 1                
    GDCD 0 0                
    Tin 1 1                
    Anh 2 2                
    Hoạ 1 1                
    Nhạc 1 1                
    Thể dục 1 1                
  II Cán bộ quản lý 3 3       2 1      
  1 Hiệu trưởng 1 1         1      
  2 Phó hiệu trưởng 2 2       2        
  III Nhân viên 4 2 2         4    
  1 Nhân viên văn thư                    
  2 Nhân viên kế toán 1 1           1    
  3 Thủ quĩ 1   1         1    
  4 Nhân viên y tế 1   1              
  5 Nhân viên thư viện 0                  
  6 Nhân viên khác 1 1           1    
    ...                    
                                     
                                                     Ninh Phúc, ngày 26 tháng 5 năm 2012
                                                      Thủ trưởng đơn vị
                                                                  (Ký tên và đóng dấu)

BÀI VIẾT MỚI

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

QUẢNG CÁO

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo