Trường THCS Ninh Phúc

THCSNP: Home

THỜI GIAN LÀ VÀNG

TÌM KIẾM

Thăm dò ý kiến

Để nâng cao chất lượng dạy và học của trường thì cần sự cố gắng của:
 

Tra cứu từ điển

TIN NỔI BẬT
 • Pause
 • Previous
 • Next
1/3


KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TRƯỜNG THCS NINH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             Số: ……/KH-THCS                 Ninh Phúc, ngày 30 tháng 8 năm 2017
                                                 
KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018
           
Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 18/7/2017của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Công văn số 858/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;
Căn cứ Kế hoạch số 346/KH-PGDĐT ngày 29tháng 8năm 2017của  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình về việc thực hiện nhiệm vụ bậc học THCS năm học 2017– 2018;
 Căn cứ thực trạng năm học 2017-2018 và những kết quả đạt được về công tác giáo dục của trường THCS năm học 2016-2017, trường THCS Ninh Phúc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích
          1. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017– 2018, trên cơ sở phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm học 2016
-2017để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017– 2018.
         2. Xây dựng được các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhiệm vụ cụ  thể của nhà trường, phù hợp với thực tế, vừa mang tính khả thi, vừa góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của xã Ninh Phúc ngày càng ổn định và phát triển.
          3. Xác định đúng nhiệm vụ năm học làm cơ sở để  xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018.
II.Yêu cầu
1. Nội dung kế hoạch phải toàn diện, cụ thể, có tính khả thi, chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm, huy động công sức, trí tuệ của tập thể, cá nhân trong nhà trường tham gia.
2. Kế hoạch phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 -2018 của Bộ giáo dục, của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình và của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình .
3. Kế hoạch phải được thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút  kinh nghiệm trong từng thời điểm cụ thể.
B.NỘI DUNG KẾ HOẠCH
Phần thứ nhất
Đặc điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
 
I. Đặc điểm tình hình
            1. Thuận lợi:
- Đảng uỷ, UBND xã luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.
- Cha mẹ học sinh đã quan tâm  nhiều đến việc học tập của con em mình.
- Ban đại diện cha, mẹ học sinh  ủng hộ  tích cực các biện pháp giáo dục của nhà trường.
- Kỷ cương nề nếp dạy và học ổn định.
- Đội ngũ giáo viên đa số có tinh thần trách nhiệm, tập thể đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành  nhiệm vụ được giao.
           2. Khó khăn:
- Dân cư của xã chủ yếu sống bằng nghề nông, thu nhập thấp, trình độ dân trí còn thấp so với dân cư các phường trong thành phố.
- Vẫn còn một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình, còn nhiều em chưa chăm học, đồ dùng học tập còn thiếu, sách giáo khoa chưa đầy đủ nên chất lượng học tập còn hạn chế.
- Năng lực chuyên môn của một số  giáo viên còn hạn chế .
- Vẫn còn có giáo viên chậm đổi mới phương pháp dạy học .
- Một số môn còn thiếu giáo viên và thiếu nhân viên chuyên trách như: Giáo dục công dân, Địa lí và nhân viên thiết bị.
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
1. Quy mô trường lớp, học sinh
- Năm học 2016-2017, nhà trường có 12 lớp với 6 phòng học cao tầng, kiên cố. Nhà  trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tu bổ, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng các hoạt động giáo dục. Vì vậy quang cảnh trường lớp khang trang, sạch đẹp.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 99,5%, trong năm học không có học sinh bỏ học.
 

Khối
Số lớp Số H/S Nữ Tỷ lệ hs/lớp Ghi chú
6 3 113 58 37,6  
7 3 103 47 34,3  
8 3 107 50 35,7  
9 3 78 40 26,0  
Tổng 12 401 195 33,4  
 
-  Tổng số học sinh: 401 em. Trong đó:
           + Số học sinh dân tộc thiểu số: 0 em;
           + Số học sinh bỏ học: không.
-  So với năm học 2015-2016:
+ Số học sinh: Tăng 26em (cuối năm học 2015 - 2016: 375HS).                           
+ Số  lớp: 12 lớp (cuối năm học 2015 - 2016: 12 lớp). 
2. Chất lượng giáo dục toàn diện
a/ Kết quả xếp loại hạnh kiểm
 

Khối
Tổng số Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
6 113 104 92.04 9 7.96        
7 103 92 89.32 11 10.68        
8 107 99 92.52 7 6.54 1 0.93    
9 78 75 96.15 3 3.85        
Tổng 401 370 92.27 30 7.48 1 0.25    
 
 
b/ Kết quả xếp loại học lực
 

Khối
Tổng số Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6 113 17 15.04 49 43.37 43 38.05 4 3.54    
7 103 10 9.71 42 40.78 47 45.63 4 3.88    
8 107 16 14.95 26 24.3 57 53.27 8 7.74    
9 78 12 15.38 27 34.62 39 50.0 0 0    
Tổng 401 55 13.71 144 35.91 186 46.39 16 3.99    
c/ Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS:
 

TS HS xét TN
Số HS TN Tỷ lệ % Tỉ lệ TN năm học trước
78 78 100.00 100.00
 
3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
* Ưu điểm:
- Hoàn thành kế hoạch học năm học 2016- 2017.
- Nề nếp, kỷ cương được đảm bảo.
- Tập thể, đoàn kết, nhất trí để hoàn thành nhiệm vụ năm học.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp phát động;
* Tồn tại và những nguyên nhân chủ yếu
+ Tồn tại:
- Quản lý đội ngũ của ban giám hiệu  còn chưa  chặt chẽ.
- Chất lượng mũi nhọn thấp (Xếp thứ 12)
- Chất lượng đội ngũ không đồng đều, công tác đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên còn hạn chế.
- Thi vào THPT còn bị 01 điểm liệt. ĐTB môn văn: 5.6231; Toán: 5.8385; TH: 6.0831; Tổng 3 môn: 5.8013. Tăng 36 bậc so với năm học 2015 – 2016;
+ Nguyên nhân của những tồn tại:
- Kế hoạch chỉ đạo của ban giám hiệu chưa đồng bộ.
- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả thấp là do phương pháp bồi dưỡng của đa số giáo viên chưa phù hợp và chưa mạnh dạn thay đổi cách bồi dưỡng khác để nâng cao chất lượng.
- Một số giáo viên chưa tích cực thay đổi phương pháp bồi dưỡng HSG vì vậy chất lượng một số đội tuyển chưa cao.
- Giáo viên đủ về số lượng nhưng thiếu về chủng loại ở một số bộ môn: Giáo dục công dân, Địa lí.Vì vậy việc phân công chuyên môn, nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi gặp nhiều khó khăn.
 
Phần thứ hai
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018
 
I. Những chỉ tiêu cơ bản
1. Thực hiện tốt, hiệu quảcác cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.
- Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường không vi phạm đạo đức nhà giáo; vi phạm Pháp luật, Luật cán bộ công chức, viên chức.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo””, thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào thi đua của ngành..
- Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc giảng dạy tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Công tác phát triển, duy trì số lượng
 

Khối
Số lớp Số H/S Nữ Tỷ lệ hs/lớp Ghi chú
6 3 81 34 27.0  
7 3 112 58 37.3  
8 3 103 47 34.3  
9 3 101 50 33.6  
Tổng 12 397 189 30,6  
 
* Tình hình học sinh.  

Nội dung thông tin
Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Cộng
Số lớp 3 3 3 3 12
Số học sinh 81 112 103 101 397
Số nữ 34 58 47 50 189
Bình quân học sinh trên lớp                                                                                                                                                                                                    27.0 37.3 34.3 33.6 30.6
Số học sinh lưu ban 1 2 5 0 8
Số đội viên 81 112 103 101 397
Số con liệt sĩ 0 0 0 0 0
Số con thương binh 0 0 0 0 0
Số con hộ nghèo 4 4 2 1 11
Số con hộ cận nghèo 0 0 1 2 3
Số học sinh mồ côi cha 0 0 0 0 0
Số học sinh mồi côi mẹ 1 0 0 0 1
Số học sinh mồ côi cả cha và mẹ 0 0 0 0 0
Số học sinh khuyết tật hoà nhập 2 1 0 0 3
Số học sinh dân tộc khác 0 0 0 0 0
Số học sinh học BTTHCS 0 0 0 1 1
 
*  Tình hình đội ngũ :
 

Thông tin
Tổng số Số nữ Đảng viên Trình độ Biên chế Hợp đồng
Tr ĐH ĐH TC
Ban giám hiệu 3 2 3   2 1   3  
Giáo viên cơ bản 20 17 14 2 17 1   16 4
Giáo viên thể dục 1 1 1   1     1  
Giáo viên Ngoại ngữ 3 1 3   3     3  
Giáo viên Âm nhạc 1 1 1   1     1  
Giáo viên Mỹ thuật 1 1 0   1     1  
Giáo viên Tin 1 0 1   1     1  
Tổng phụ trách 0 0 0         0  
 Nhân viên Thư viện 1 1 1     1   0 1
Nhân viên Thí nghiệm 0 0 0            
 Nhân viên Hành chính 1 1 1       1   1
Nhân viên Kế toán 1 1 0       1 1  
Nhân viên Văn phòng 0 0 0         0  
Nhân viên Ytế học đường 1 1 0       1   1
Nhân viên bảo vệ 1               1
Tổng 35 27 25 2 26 3 3 27 8
 
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 34đồng chí, trong đó: cán bộ quản lý 03 đồng chí; giáo viên: 26đồng chí(01 đồng chígiáo viên làm
tổng phụ trách đội), Đảng viên: 25
Tổng số GV: 26giáo viên có 04 đồng chílà giáo viên hợp đồng (Trong đó Toán: 03 đồng chí ; Văn: 01 đồng chí). Về trình độGV;
Thạc sỹ: 02 đồng chí
Đại học: 23đồng chí
Cao đẳng: 01đồng chí
Đảng viên: 20đồng chí.
Nhìn chung chất lượng đội ngũ tương đối đồng đều, tỉ lệ giáo viên trên lớp đạt 2,16. Nhà trường còn 01đồng chílà trình độ cao đẳng (Đồng chí GV  dạy sử  nghỉ hưu vào tháng 7/2018). Tuy nhiên về chủng loại cơ bản là đủ ; Năm học 2017 – 2018 trường thiếu GV dạy Địa lí. Nhà trường không có giáo viênmônGDCD, Địa lí, Công nghệ. Trên cơ sở số lượng GV hiện có nhà trường tiến hành phân công chuyên môn cho GV đảm nhận, tuy chưa phù hợp lắm và còn 1 số đồng chíphải dạy chéo ban.
Về biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng: Hiện tại nhà trường có 4 đồng chítrong đó: 01đồng chílà kế toán; 01 đồng chílà văn thư–Thủ quỹ; 01 đồng chí là thư viện; 01 đồng chílà y tế trường học, hiện tại nhà trường còn thiếu 01 biên chế là viên chức thiết bị - thí nghiệm.(Trong 4 đồng chí chỉ có 1 đồng chí là biên chế)
Với tình hình đội ngũ hiện tại của nhà trường thì trường THCS Ninh Phúc vẫn đảm bảo được nhiệm vụ được giao.
3. Chất lượng giáo dục toàn diện
+  Giáo dục  đức dục:
- Loại khá, tốt đạt trên 99%.
- Không có  học sinh xếp loại đạo đức yếu.
+  Giáo dục trí dục:
- Xếp học lực loại giỏi: 14,2%
- Xếp học lực loại khá: 40,0%
- Xếp học lực loại yếu: dưới 3%
- Không có học sinh xếp loại kém
- Xét học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98%
- Học sinh lên lớp thẳng đạt trên 97%; lưu ban: 1,0%, thi lại  2%.
- Tổ chức dạy Tin học cho học sinh khối 6 và khối 7.
- Triển khai công tác hướng nghiệp cho học sinh khối 9 để các em định hướng đúng đắn sau khi hoàn thành chương trình THCS.
4. Tham gia các hội thi, cuộc thi
- Học sinh thi vào THPT: Xếp vị trí thứ 10/12 trường trong thành phố, xếp thứ 60/142 trong toàn tỉnh. ( Học sinh vào  trường chuyên : 5 em)
- Về học sinh giỏi các khối 6, 7, 8, 9: Học sinh giỏi thành phố: Toàn trường : xếp thứ 11 với 30 giải. Chỉ tiêu cụ thể: Đội tuyển Anh 9 xếp thứ 5; Đội tuyển Văn 8 xếp thứ 5; Đội tuyển sinh 9 xếp thứ 6; Đội tuyển sinh 8 xếp thứ 6. Các đội còn lại xếp từ thứ 9 đến thứ 10.
- Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi đạt giải cấp TP
- Thi cầu lông CBGVNV: Xếp thứ 7
- Thi KHKT dành cho học sinh trung học: Triển khai sâu rộng trong nhà trường,  có sản phẩm tham gia dự thi cấp thành phố.
- Thi giải toán trên máy tính cầm tay:  Phấn đấu đạt thứ 10/12trường
- Thi TDTT: Đảm bảo thi đủ các nội dung  theo quy định, phấn đấu xếp thứ 8 toàn đoàn.
- Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng: Phát động học sinh các lớp tham gia,  có sản phẩm dự thi đạt giải cấp thành phố.
- Các cuộc thi khác do Bộ giáo dục và các cơ quan đơn vị khác phối hợp tổ chức: Nhà trường tham gia dự thi khi có sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo
thành phố Ninh Bình.
5. Công tác Giáo dục thường xuyên
- Vận động 1 đến 2 học sinh lưu ban liên tiếp 2 năm theo học bổ túc với hình thức lớp ghép để tạo điều kiện giúp đỡ các em hòa nhập cộng đồng, đồng thời tham gia chương trình học hệ bổ túc phù hợp khả năng của các em.
- Tham gia các chuyên đề theo kế hoạch của phòng GD
- Đảm bảo số liệu PCGD chính xác; hồ sơ PCGD đầy đủ, sắp xếp khoa học.
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; nghiên cứu các modun; tự học và thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác.
- 100% cán bộ giáo viên tham gia tự học tự bồi dưỡng theo các modun.
6. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia
- Đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia ;
7. Công tác kiểm tra
+  Kiểm tra nội bộ:
-  1/3 giáo viên được kiểm tra toàn diện : 9đ/c.
-  100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề.
+ Báo cáo nộp đúng thời gian quy định.
+ Đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên (Theo quy định Chuẩn nghề nghiệp và theo Luật Cán bộ - Công chức, Luật Viên chức)
- Thực hiện đánh giá đúng chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên
8. Công tác thư viện, thiết bị
- Nhà trường giữ vững danh hiệu thư viện Xuất sắc.
- Tiếp tục bổ xung sách cho thư viện, bổ xung thiết bị cho các phòng bộ môn;
9.  Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, CBQL trường học
+ Quy hoạch, bổ sung và nâng cao trình độ của đội ngũ:
- Trình độ chuyên môn của GV: khá, giỏi  trên 40%, không có giáo viên yếu kém.
- Có 01 đồng chí giáo viên tham gia học lớp trung cấp chính trị
- Trình độ đào tạo:  đạt chuẩn , trên chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn  97,0% theo thông tư 06 của Bộ nội vụ.
- Trình độ Ngoại ngữ (của GV không dạy chuyên môn Tiếng Anh): Có chứng chỉ  : 85%  ( Hiện nhà trường đã có 26 đ/c có chứng chỉ ngoại ngữ đạt 76%). Có 03 đ/c đạt tiêu chuẩn dạy ngoại ngữ theo đề án 2020.( Có 1 trình độ C1; 02 trình độ B2)
- Trình độ Tin học (của GV không dạy chuyên môn Tin học) :  Đạt 97,0% ;
+  Công tác bồi dưỡng đội ngũ: (Số chuyên đề hội thảo trong năm học)
- Trong  năm học mỗi tổ thực hiện được  4 chuyên đề  chuyên môn có chất lượng tập trung  vào đổi mới phương pháp dạy học và cách thức ra đề theo ma trận
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở giáo dục đào tạo Ninh Bình và Phòng giáo dục  đào tạo thành phố Ninh Bình tổ chức.
- Tích cực tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và thông qua Trường học kết nối đạt hiệu quả cao nhất.
- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, báo cáo sáng kiến trong các nhà trường có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
10.  Xây dựng CSVC, trang thiết bị
- Quản lý chặt chẽ tài sản, CSVC của nhà trường hiện có đảm bảo khoa học , hạn chế tối đa mất mát, hư hỏng;
- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học; mua bổ xung 50 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi và 12 bảng cho các lớp;
- Xây dựng cảnh quan trường học có cảnh quan đảm bảo yêu cầu: sáng, xanh - sạch - đẹp.
-  Nhà trường có Website và sử dụng hiệu quả.
11. Các hoạt động ngoài giờ, công tác học sinh sinh viên
- Tổ chức các trò chơi dân gian trong nhà trường, thi cắm hoa, thi  TDTT nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11 và các ngày lễ lớn trong năm;
- Tổ chức được ít nhất một lần cho học sinh được trải nghiệm sáng tạo tại di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư hoặc rừng Cúc phương.
- Tham gia đầy đủ các hội thi văn nghệ, TDTT và các hội thi khác do các cấp tổ chức.
- Tham gia Bảo hiểm thân thể, Bảo hiểm y tế: 100% cán bộ, giáo viên; 98% học sinh tham gia BHTT, 100% học sinh tham gia BHYT.
- Tham gia tích cực các cuộc vận động, các bài thi tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của ngành, địa phương và của Tỉnh.
12. Công tác thi đua
* Tập thể:
- Hoàn thành tốt các tiêu chí thi đua của ngành.
+ Chi bộ Đảng đạt trong sạch vững mạnh
+  Tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến.
+ Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh
+ Đội thiếu niên đạt tiên tiến
* Cá nhân:   
- Lao động tiên tiến: 79 - 80% tổng số CB, GV, NV trong nhà trường.
- CSTĐ cấp cơ sở: 10 - 15 %  tổng số Lao động tiên tiến.
- Có 5 đ/c được UBND Thành phố tặng giấy khen,
II. Các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
1.1.1.Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng  của cấp học THCS trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, Phòng GDĐT giao quyền chủ động cho trường THCS Ninh Phúc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế địa phương theo khung thời gian 37 tuần thực học. Kế hoạch giáo dục được phòng GDĐT thẩm định trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.
1.1.2.Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được lãnh đạo nhà trường nhận xét, góp ý, phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.
1.1.3.Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 và Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ GDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên.
1.2. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh
Tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng Anh theo Đề án 2020 đối với lớp 6,7,8;
 Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo Công  văn  số 5333/BGDĐT-GDTrH  ngày  29/9/2014  và  Công  văn  số 3333/ BGDĐT - GDTrH ngày07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.
1.3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong và ngoài nhà trường.
Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứngyêu cầu củathị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường;  Đổi mới phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS.
Tiếp tục mở rộng mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nhà trường .
Tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học/giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở THCS, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.
1.4.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quảcác phong trào:Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.Cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân,...
1.5. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
Kết hợp với Tiểu học hoàn thiện hồ sơ trẻ khuyết tật;
1.6.Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm học sinh khối lớp 6nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.
Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục giữa giờ theo quy định.
1.7.Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức trên lớp vào thực tế đời sống xã hội, đồng thời giáo dục pháp luật, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, môi trường, giới tính, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hộinhư: Trong  năm học 2017–2018 chuyên môn kết hợp với Liên đội thiếu niên tổ chức chương trình “ Hội vui học tập” cho học sinh khối 9 đồng thời khuyến khích các em học sinh trong trường  cùng tham gia từ đó phát hiện học sinh giỏi, học sinh năng khiếu để bồi dưỡng cho các đội tuyển; Tổ chức  tham quan học tập ngoại khóa di tích Cố đô Hoa lưhoặc vườn Quốc gia Cúc Phươngvào cuối năm học;
Tăng cường hoạt động văn nghệ theo yêu cầu giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ đúng đắn; gắn kết các hoạt động ngoại khóa với phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực".
 Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số  04/2014/TTBGDĐT ngày 28/02/2014 về Quản lý  hoạt  động  giáo  dục  kĩ  năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá
2.1. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp  tục  đổi  mới  phương  pháp  dạy  học  nhằm  phát  huy  tính  tích  cực,  chủ  động, sáng tạo, tập trung dạy cách học, cách nghĩ, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, tăng cường kỹ năng thực hành của học sinh theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
- Đa dạng hóa các hình thức dạy học/giáo dục trong nhà trường; ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật.
- Phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong  nhà trường.
- Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trong nhà trường.
2.3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trung học
- Nhà trường kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra.
- Chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh; đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, videoclip). Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối". Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
 3. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí
3.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của SGD, PGD; tổ chức tốt việc triển khai và thực hiện nội dung tập huấn tại nhà
trường.
- Thực hiện có hiệu quả công tác Bồi dưỡng thường xuyên: Triển khai thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình về Bồidưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên ;
- Kiểm tra, đánh giá và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém về năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng động, sáng tạo và tự học của giáo viên.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp cho tất cả giáo viên.
- Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX đồng thời triển khai công tác BDTX cho GV ngay từ đầu năm học theo các modun.
- Tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn, kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong  nhà trường ; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.
- Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang "Trường học kết nối".
-  Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
-Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng hướng dẫn các đoàn thể xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học được thống nhất của UBND tỉnh, có đủ thời lượngdành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
- Tổ chức dạy học môn Tiếng anh lớp 6; lớp 7; lớp 8 theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.
- Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của nhàtrường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh theo tinh thần Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐTvà Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
3.2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục
- Có kế hoạch kiểm tra từ đầu năm, thành lập ban kiểm tra: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất để tăng cường kỷ cương, nề nếp dạy và học;
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Đánh giá xếp loại thi đua cá nhân, tập thể qua hội đồng thi đua, công khai, công bằng, đúng tiêu chí, chỉ tiêu qui định.
4. Rà soát, quy hoạch mạng lướitrường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tiếp tụcthực hiện công tác duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia
4.1. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp
 Nhà trường tiếp tục rà soát qui hoạch mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
4.2.Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục. Thường xuyên rà soát, bổ sung trang thiết bị, khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, cơ sở vật chất; thực hiện tốt công tác thiết bị.
- Thực hiện tốt các khoản thu trong nhà trường theo công văn số 811/SGDĐT – KHTC ngày 15/8/2017 về hướng dẫn thực hiện thu, chi, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học năm học 2017 – 2018.
- Chỉ đạo tốt bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất một cách có hiệu quả không để thất thoát mất mát, hàng năm phải được kiểm kê đánh giá chất lượng và vào sổ tài sản nhà trường. phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân quản lý sử dụng trong quá trình làm việc, ngân sách của nhà trường phải được chi tiêu theo quy định của nhà nước.
- Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vậnđộng, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cảnh quan môi trường  xanh , sạch, đẹp, an toàn. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để thu hút học sinh đến trường.
- Thực hiện tốt việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết dạy, chống dạy chay, dạy không có thiết bị dạy học.
- Chỉ đạo cho các tổ chuyên môn làm đồ dùng dạy học phục vụ cho dạy và học.
- Sử dụng có hiệu quả sách giáo khoa, sách tham khảo, tăng cường học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học;
4.3. Công tác tham mưu, phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng
- Tiếp tục tham mưu vớiUBND xã Ninh Phúc tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia.
- Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Thực hiện công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho nhà trườngtheo văn bản số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phát huy vai trò của Ban đại diện Cha mẹ học sinh, tổ chức thực hiện đúng Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư  số  55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý
5.1.Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao…
5.2.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; Thực hiện tốt việcsử dụng sổ điểm điện tử.
5.3.Tiếp tục nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viêntrong nhà trường và trong báo cáo.
6. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
- Nhà trường tham mưu với địa phương về việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD , đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp. Thực hiện quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.
-  Tích cực tham mưu với  lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS
7. Đổi mới công tác quản lí giáo dục
- Triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên và ban hành các văn bản quản lí nội bộ, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động trong nhà trường
- Chỉ đạo chuyên môn phân công chuyên môn cho giáo viên một cách hợp lý, công bằng;
- Tăng cường đổi mới quản lí việc xây dựng và thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.
Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.
-  Nhà trường xây dựng quy chế làm việc và quản lí, điều hành theo quy chế: phân công công việc rõ ràng cụ thể tới từng cá nhân, đặc biệt là cán bộ quản lí.
- Thực hiện và duy trì tốt kỷ cương, nề nếp báo cáo, quản lý hồ sơ theo đúng quy định đảm bảo hồ sơ không bị hỏng, thất lạc.
- Tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
8. Công tác thi đua, khen thưởng
Nhà trường triển khai thực hiện chủ đề thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" bằng các hoạt động thiết thực; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
* Công tác chỉ đạo của hiệu trưởng:
1.1. Xây dựng kế hoạch (tuần, tháng, học kỳ và cả năm học), chỉ đạo toàn trường tổ chức thực hiện tất cả các mặt công tác.
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương
trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục
- Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, chấm thi và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh .
- Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh học yếu và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.
- Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn
- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm giáo viên mới ra trường; bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học.
1.2.Tham mưu với cấp uỷ Đảng, Chính quyền; phối hợp với các đoàn thể trong xã hội  để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1.3.Chịu trách nhiệm trước Đảng, chính quyền và Phòng giáo dục  về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường.
1.4.Kiểm tra tiến độ thực hiện, đôn đốc các đoàn thể thực hiện kế hoạch.
1.5.Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn nhà trường triển khai các chương trình hoạt động giáo dục hiệu quả.
*Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các phó hiệu trưởng:
1.6Tham mưu, đề xuất các giải pháp trực tiếp với hiệu trưởng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
1.7. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân  xây dựng kế hoạch chi tiết  từng  công việc được hiệu trưởng phân công.
1.8.Trực tiếp chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch năm học theo yêu cầu chung của nhà trường.
1.9.Hàng tháng, hàng kỳ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện.
1.10.Điều chỉnh kịp thời, hợp lý các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa thể thực hiện được và đề xuất giải pháp thực hiện.
1.11Thực hiện việc đi  kiểm tra đột xuất để nắm bắt tình hình cụ thể và việc triển khai các kế hoạch  cá nhân để có các quyết định đúng.
1.12.Thực hiện đầy đủ các quy định của các cấp, các ngành đảm bảo
không có sai phạm. Đánh giá thi đua giáo viên công bằng, khách quan.
2.  Đối với tổ văn phòng, các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể
2.1.Các tổ chuyên môn  bám sát vào nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch của từng cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thời gian và lịch trình chung của nhà trường.
2.2.Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thường xuyên tập hợp tình hình; giúp Hiệu trưởng có giải pháp kịp thời trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.
2.3.Công đoàn trường phối hợp với lãnh đạo trường  chỉ đạo toàn trường tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua và  nhiệm vụ năm học trong toàn trường.         
3. Đối với giáo viên, nhân viên
- Tổ chức dạy dủ các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông và theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ 2: 18 tuần), thời gian kết thúc học kỳ 1 và năm học thống nhất theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục tại điều 27 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học năm học phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện thực tế của trường, của địa phương. Giáo viên thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề dạy học, chủ đề tích hợp liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của Tổ chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục địa phương theo ba bộ tài liệu về giáo dục địa phương dành cho các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản.
 
 
 
 
 
Lịch trình công tác tháng năm học 2017-2018
 

Tháng/năm
Nội dung công việc
8/2017 - Ôn tập, tổ chức thi lại cho học sinh, xét duyệt lên lớp
- Tu sửa cơ sở vật chất, chuẩn bị điều kiện cho năm học mới
- Dự tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của PGD.
- Phân công chuyên môn, xếp TKB học kỳ I.
- Điều tra, hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục.
- Học chương trình mới từ 14/8.
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.
- Đăng ký chuyên đề năm học 2017 – 2018
- Xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018
- Tổ chức tuần lễ sinh hoạt tập thể
- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm
- Hoàn thiện hồ sơ cấp phép dạy thêm nộp phòng giáo dục
- Tập trung xây dựng KHGD
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
9/2017 - Tổ chức khai giảng năm học mới 2017 - 2018
- Ổn định tổ chức, chuyên môn. Thực hiện theo phân phối chương trình.
- Xây dựng kế hoạch nhà trường và duyệt kế hoạch
- Tiếp tục phát động phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
- Khảo sát chất lượng văn hoá đầu năm.
- Nộp báo cáo thống kê PCGD về Phòng giáo dục.
- Triển khai công tác chuyên môn, kiểm  tra, thực hiện chương trình.
- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp.
- Tiến hành hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và đại hội chi đội, liên đội, công đoàn.
- Triển khai họp PHHS đầu năm
- Phát động tháng an toàn giao thông
- Thành lập và dạy đội tuyển HS giải toán trên máy tính Casio.
- Hoàn thành  điều tra phổ cập, xóa mù chữ
- Nộp đăng ký thi đua về PGD
- Triển khai vận dụng kiến thức liên môn…..
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
10/2017 - Củng cố nền nếp dạy và học.
- Tiếp tục công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi các khối lớp
 - Tham gia chuyên đề cấp tỉnh tại THCS Ninh Thành
-Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Kiểm tra giáo viên TD: 02 đ/c; CĐ: 02 đ/c
- Tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ I
- Đón đoàn kiểm tra PCGD
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20 -11
- Ôn tập chuẩn bị cho KSCL giữa kỳ II
- Tham gia giải cầu lông CBGVNV cấp TP
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
11/2017 - Tổ chức ngày  nhà giáo Việt Nam  20- 11.
- Chỉ đạo tổ chức chuyên đề ở 2 tổ
- Kiểm tra giáo viên TD: 02 đ/c; CĐ: 02 đ/c
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp
- Tổ chức dạy thêm cho học sinh.
- Tham gia thi học sinh giỏi khối 9
- Tham gia thi TDTT  cấp TP
- Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp TP
- Kiểm tra chất lượng giữa kỳ I
 
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
12/2017 - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp
- Tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra chất lượng cuối kỳ I
- Kiểm tra giáo viên TD: 02 đ/c; CĐ: 02 đ/c
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân ( 22/12).
- Thi chất lượng kỳ I
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 
01/2018 - Kiểm tra giáo viên TD: 01 đ/c; CĐ: 03 đ/c
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp
- Sơ kết kì I, triển khai nhiệm vụ kì II.
- Tham gia thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huồng thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp cấp TP
- Tham gia khảo sát, đánh giá chất lượng GD về văn hóa
- Tham gia thi thử vào 10 ( Hết kỳ I)
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
02/2018 - Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đảng 3-2.
- Tiếp tục dạy ôn cho học sinh.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp
- Tham gia thi GVCN giỏi cấp TP
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3/2018 - Kiểm tra chất lượng văn hoá giữa kì II.
- Tổ chức kỷ niệm chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
- Tiếp tục dạy thêm cho học sinh.
- Kiểm tra giáo viên: TD: 01 đ/c; CĐ: 02 đ/c
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4/2018 - Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 để chuẩn bị cho thi THPT
- Tổ chức KT, đánh giá lết quả BDTX đối với CBQL, GV
- Kiểm tra giáo viên TD: 01/đ/c; CĐ: 03 đ/c
- Lập kế hoạch chuẩn bị cho việc làm hồ sơ xét tốt nghiệp.
- Tham gia khảo sát chất lượng HSG khối 6; 7; 8
- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho CBQL về định hướng và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh.
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
5/2018 - Kiểm tra GV: CĐ: 04 đ/c
- Kiểm tra chất lượng văn hoá cuối năm.
- Hoàn tất chương trình và tổng kết năm học.
- Chỉ đạo đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiêuh trưởng chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- Xét tốt nghiệp THCS đối với học sinh khối 9.
- Tham gia thi thử tuyển sinh vào 10 THPT theo đề chung của SGD
- Bình xét thi đua, nộp kết quả về phòng.
- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
- Thành lập ban phòng chống bão lụt
- Hoàn thiện hồ sơ nhà trường.
- Nộp SKKN về phòng giáo dục
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
6/2018 - Tiếp tục ôn tập cho học sinh khối 9
-  Học sinh tham gia thi THPT
- Phương án coi thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh vào THPT.
- Tuyển sinh đầu cấp
- Cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia các lớp tập huấn chuẩn bị cho năm học 2018–2019
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
7/2018 - Cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuẩn bị cho năm học 2018-2019.
- Tổ chức tuyển sinh đầu cấp.
* Bổ sung, điều chỉnh:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG 
   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                                             
   - UBND xã ( để báo cáo);
   - L­ưu VT.                                                                                              
                                                                                              
                                                                                                 Vũ Quang Vinh
 
                                                                                              
 
 
 
Đọc thêm...
Bài viết khác
 

ĐĂNG NHẬP

           

THÔNG BÁO MỚI

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên

   năm học 2011 - 2012

      6 7 8 9
   
  I
   
   
  Điều kiện tuyển sinh

  STT
  Nội dung Chia theo khối lớp
  Tốt nghiệp TH Tốt nghiệp TH Tốt nghiệp TH Tốt nghiệp TH
   
  II
   
  Chương trình giáo dục mà trung tâm tuân thủ Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT
   
  III
  Yêu cầu phối hợp giữa trung tâm và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên Thường xuyên Thường xuyên Thường xuyên Thường xuyên
   
   
  IV
   
  Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học viên (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)
  Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ
   
  V
  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở trung tâm Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo
   
  VI
  Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của trung tâm Tốt Tốt Tốt Tốt
   
  VII
  Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được Khá Khá Khá Khá
  VIII Khả năng học tập tiếp tục của học viên Tốt Tốt Tốt Tốt


 2.    Phòng giáo dục và đào tạo TP Ninh Bình
     Trường THCS Ninh Phúc                             
   
  Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
  của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2011 -2012

  STT
  Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  
   
   
   
   
   
  Ghi chú
  Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)  
  TS
   
  ThS ĐH TCCN  
  Dưới TCCN
    Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 31 30 1     17 10 5    
  I Giáo viên 24 24       15 8 1    
    Trong đó số giáo viên dạy môn:                    
  1 Toán 5 5                
  2 3 3                
  3 Hóa 0 0                
  4 Sinh 2 2                
    Công nghệ 0 0                
    Văn 6 6                
  5 Sử 1 1                
    Điạn 1 1                
    GDCD 0 0                
    Tin 1 1                
    Anh 2 2                
    Hoạ 1 1                
    Nhạc 1 1                
    Thể dục 1 1                
  II Cán bộ quản lý 3 3       2 1      
  1 Hiệu trưởng 1 1         1      
  2 Phó hiệu trưởng 2 2       2        
  III Nhân viên 4 2 2         4    
  1 Nhân viên văn thư                    
  2 Nhân viên kế toán 1 1           1    
  3 Thủ quĩ 1   1         1    
  4 Nhân viên y tế 1   1              
  5 Nhân viên thư viện 0                  
  6 Nhân viên khác 1 1           1    
    ...                    
                                     
                                                     Ninh Phúc, ngày 26 tháng 5 năm 2012
                                                      Thủ trưởng đơn vị
                                                                  (Ký tên và đóng dấu)

BÀI VIẾT MỚI

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

QUẢNG CÁO

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo